ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

с информация по член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Обща информация

Информация за администратора на лични данни:

Наименование „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ“ ООД с ЕИК/БУЛСТАТ № 121634756
Седалище и адрес на управление : България, гр. София, р-н Възраждане, Бул.“Тодор Александров“, 14, бл. АХК“АНЕЛ“

Игралните зали, в които дружеството организира хазартни игри – адресите им са публично достъпни във водените от НАП регистри.

Настоящата политика за защита на личните данни (Политиката) се отнася до обработването на лични данни на физически лица за целите на участие и получаване на парични и предметни печалби от игрите на „Бинго Анел“.

Ръководството на „Бинго Анел“ се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на правата и свободите на лицата,  чиито лични данни Дружеството събира и обработва съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламента“) и останалите приложими Закони и правни норми: Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), Закон за хазарта (ЗХ), Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), Закон за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ), Закон за корпоративно подоходно облагане(ЗКПО), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за частната охранителна дейност(ЗЧОД), подзаконовите нормативни актове, както и утвърдените от Национална агенция за приходите (НАП) условия и правила за игралните зали на Дружеството.

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

В качеството си на администратор и обработващ на лични данни по предоставяне на продукти/услуги в игрални зали за хазартни игри, Дружеството събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето и подобряването на услугата и законовите си задължения, като ги обработва и пази компетентно, отговорно и законосъобразно.

Приемаме, че осъществявайки намеренията си да ползвате услугите и продуктите на игралните зали на Дружеството, Вие като клиент извършвате свободни, волеви и ясно потвърждаващи действия, съобразени с настоящата Политика:

 • Показвате личната си карта на входа;
 • Влизате в игралната зала;
 • Запознавате се с настоящата Политика на информационно табло на входа;
 • Запознавате се с настоящата Политика на сайта на дружеството: ………….., когато и ако пожелаете оставяте съобщение към нас и данни за контакт с вас;
 • Запознавате се с изложената информация за осъществяваният видеоконтрол;
 • Осъществявате залог;
 • Участвате в игра;
 • Получавате печалба;
 • Когато и ако пожелаете съобщавате на крупието свои лични данни за създаване на потребителска регистрация.

и като така, Вие като клиент доброволно и изрично се съгласявате свързаните с Вас лични данни да бъдат обработвани от „Бинго Анел“ при условията на настоящата Политика.

Ако Вие като клиент вземете решение да не влизате в игралната зала с цел участие в която и да е от провежданите игри или не оставите съобщение и данни за контакт с Вас на сайта на BingoAnel, Вашите лични данни няма да бъдат обработвани.

Данни, които обработваме на това основание:

На това основание можем да обработваме лични данни за целите на директния маркетинг, включително данни за потребление на уебсайта и данни за профили в социалните мрежи.

Предоставяне на данни на трети лица:
 • В различна степен и законосъобразно на:
 • Държавни надзорни органи – НАП, ДАНС, МВР, и др.
 • Оторизирани платежни институции, банки.
 • Дружества, които предоставят техническа поддръжка на игралните автомати, джакпот системите и казино мениджмънт системите в игралните зали.
 • Счетоводни дружества, обработващи отчетите, водени съгласно ЗХ.
 • Други клиенти в игралните зали при състезателни поредици, Бонус игри и др. при оповестяване на награди/бонуси, съгласно ЗХ и одобрените от НАП правила и уведомления.
 • Обработващи личните данни на клиентите оторизирани служители, декларирали конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.
 • Други страни по указание на клиента.
Оттегляне на съгласие:

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

Кога заличаваме данните, събрани на това основание:

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на Потребителите:

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.
Право на преносимост:

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение:

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган:

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.София-1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02-915-3518
Email : kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт : www.cpdp.bg